ការងារ

សេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយ

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Media Producer/Director
  1 Position
  ប្រភេទ​ការងារ
  Full Time

  1. Introduction:

  Blue Media Films (Cambodia) mission is to provide the customers with high quality featured documentary, video production, TV commercial spot, and other printed media services. Currently we are producing and receiving many projects from customers to help them deliver messages to their target audience. 


  2. Scope of working:

   Producer/Director’s role is to plan, administer, review and coordinate activities concerned with video production and other types of media content, prepare and present information, write and edit news reports, commentaries, featured articles and blogs for Blue Media Production Lines.

  3. Duties & responsibilities:

  -       Manage video production to meet quality, cost and timing specifications.
  -       Formulate and develop concepts/content for video production including featured documentary film, TV program, TV commercial, and other types of video production.
  -       Control and lead video production process and facilities such as studios and editing equipment, stage and film equipment and rehearsal time.
  -       Direct production crews while in field to ensure the activities are done as planned and expected quality.
  -       Read news bulletins/documents to provide conceptual inputs for projects/programs.
  -       Research, investigate and compile stories and programs.
  -       Undertake research to provide background information for producing videos for clients.
  -       Assess the suitability of reports and articles for publication or broadcasting, ensuring they are within an established style and format, and edit as necessary
  -       Write articles that comment on or interpret news events, some of which may put forward a point of view on behalf of the publication clients.
  -       Maintain good working relationships with your manager and your peer.
  -       Other works/tasks as directed by Manager/Director. 

  4. Qualification & requirement:

  -       A bachelor's degree in Journalism, Media, Literature, or a similar skill.
  -       At least 3 or more years of related work experience in Media Industry/Private Company.
  -       Must be excellent command of English and Khmer Literature.
  -       Competent in Ms. Office, and Internet Research.
  -       Knowledge on editing software and able to edit video (Average) and know exactly what the Video Frame are. 
  -       Abilities to perform the role and mission travel to provinces when required.
  -       Good communication, interpersonal skills and wide understanding on Social Issued.
  -       Able to pay attention to detail, write clear, concise and objectively based.
  -       Able to work under pressure with high responsibility.
  -       Voice talent in news reading and Creative Thinker is an advantage.
  -       Applicants submitted with Study Records/Transcripts are highly prioritized. 

  5. Working Days and Hours:

  -       Monday to Friday        :           8:00am to 5:00pm
  -       Saturday                       :           8:00am to 12:00am
  -       Lunch time                   :           12:00pm to 1:00pm

  6. Work place:

  -       Media Producer/Director is based at Head Office of Blue Media (Films) Cambodia.

  7. Relationship:

  Media Producer/Director works under supervision of & report directly to Production Coordinator.

  8. Salary and Benefit:

  -       Net Salary (Negotiation)
  -       Uniform
  -       Phone Allowances
  -       Lunch
  -       Insurance Cover
  -       Many Other annual incentive Programs 

  របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុរ និងឯកសារទាក់ទង ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត ៤ x ៦ ហើយសរសេរដាក់ឈ្មោះតំណេងដែលចង់ដាក់ពាក្យ មកអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

  ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ មេឌា ហ្វីម (ខេមបូឌា) ខូ. អិលធីឌី

  ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ធុរៈកិច្ច

  អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១២៥WG ផ្លូវទី៦ សង្កាត់ទួលសង្កែរ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

  ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២/១៦ ៩៣៣២៣៩

  អ៊ីមែល៖ careers@bluemediacambodia.com

  គេហទំព័រ៖ www.bluemediacambodia.com

 • Senior Marketing and Communication Officer
  1 Position
  ប្រភេទ​ការងារ
  Full Time

  1. Introduction:


  Blue Media Films (Cambodia) mission is to provide the customers with high quality featured documentary, video production, TV commercial spot, and other printed media services. Currently we are producing and receiving many projects from customers to help them deliver messages to their target audience.


  2. Scope of working:

  Senior Marketing and Communication Officer’s role is to assist in the company’s marketing campaigns both internally and externally and plays a key part in communicating the organizations marketing message by working with other related department in promoting brand awareness.


  3. Duties & responsibilities:

  -       Develop company's advertising strategy and liaises with advertising agencies.

  -       Develop, support and promote company goals, including message development, social media content creation and media outreach

  -       Identify target audiences and create strategies to effectively engage them

  -       Ensure digital marketing content aligns with our brand’s identity and message, and assist with marketing campaigns as needed

  -       Work closely with leaders and executives to develop and strengthen employee engagement activities

  -       Develop and disseminate public relations materials that increase our visibility among stakeholders

  -       Create marketing campaigns and working with corporate partners to maximize brand awareness.

  -       Prepare and develop promotional sales support plans

  -       Manage online marketing campaign and response to enquiries on Social Network Site. (Facebook, LinkedIn, Twitter, Etc.)

  -       Update and evaluate the effectiveness of all marketing activity.

  -       Develop and implement new marketing projects and promotions.

  -       Support other tasks as directed by the marketing supervisor/Manager.


  4. Qualification & requirement:

  -       A bachelor's degree in marketing, business administration, communication or a similar skill.

  -       At least 2 or more years of work experience of marketing with media/private company.

  -       Have knowledge of a marketing techniques and concepts.

  -       Be an excellent communicator, negotiator and think creatively.

  -       Have design skills and Analytic program such as SPSS, Market Sight Etcs

  -       Work well in a team and be well presented with a professional manner

  -       High ability to communicate in English and others language is an advantage.

  -       Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility.

  -       Applicants submitted with Study Records/Transcripts are highly prioritized.

  -       Proposal initiative and research skills and able to maintain confidentiality.

  -       Abilities to perform the role and mission travel to provinces when required.


  5. Working Days and Hours:

  -       Monday to Friday        :           8:00am to 5:00pm

  -       Saturday                       :           8:00am to 12:00am

  -       Lunch time                   :           12:00pm to 1:00pm


  6. Workplace:

  -       Senior Marketing and Communication Officer is based at Head Office of Blue Media (Films) Cambodia.


  7. Relationship:

  Senior Marketing and Communication Officer works under supervision of & report directly to Production Coordinator.


  8. Salary and Benefit:

  -       Net Salary (Negotiation)

  -       Uniform

  -       Phone Allowances

  -       Lunch

  -       Insurance Cover

  -       Many Other annual incentive Programs 

  របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុរ និងឯកសារទាក់ទង ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត ៤ x ៦ ហើយសរសេរដាក់ឈ្មោះតំណេងដែលចង់ដាក់ពាក្យ មកអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

  ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ មេឌា ហ្វីម (ខេមបូឌា) ខូ. អិលធីឌី

  ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ធុរៈកិច្ច

  អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១២៥WG ផ្លូវទី៦ សង្កាត់ទួលសង្កែរ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

  ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២/១៦ ៩៣៣២៣៩

  អ៊ីមែល៖ careers@bluemediacambodia.com

  គេហទំព័រ៖ www.bluemediacambodia.com

 • Sales Executive
  2 Positions
  ប្រភេទ​ការងារ
  Full Time

  1. Introduction:

            Blue Media Films (Cambodia) mission is to provide the customers with high quality featured documentary, video production, TV commercial spot, and other printed media services. Currently we are producing and receiving many projects from customers to help them deliver messages to their target audiences.


  2. Scope of working:

           Sales Executive role is responsible for indoor/outdoor sales operation based on the business targets and assisting the company’s marketing campaigns by working with other related department in promoting sales growth.


  3. Duties & responsibilities:

  -          Operating Day-to-day sales operation

  -          Identifying business opportunities by identifying prospects and evaluating their position in the industry, researching and analyzing sales options

  -          Support in research and survey to identify new target markets

  -          Finding new target clients and perform product presentation

  -          Administering sales portfolios and responding to customer enquiries

  -          Supporting in marketing campaigns and working with corporate partners to boost up sales.

  -          Preparing and developing sales support plans

  -          Supporting distribution of the publication materials (Leaflets, Calendars, Banners, .Etc.).

  -          Updating and evaluating the effectiveness of all sales activities

  -          Implementing new marketing and sales projects and promotions

  -          Supporting other tasks as directed by Sales Manager


  4. Qualification & requirement: 

  -       A bachelor's degree in marketing, business administration or a similar skill

  -       At least 2 or more years of work experience of Sales and Marketing (Experience working in media industry is a plus)

  -       Having good knowledge of marketing techniques and concepts

  -       Working well in a team and be well presented with a professional manner

  -       High ability to communicate in English and others language is an advantage

  -       Being able to use Office software packages (Word, Excel, and PowerPoint .etc.

  -       Wide understanding of different cultures and broad general knowledge

  -       Proposal initiative and research skills and able to maintain confidentiality

  -       Being able to work overtime and weekends on a rotating shift basis

  -       Good negotiation skills, interpersonal skills, and problem solving skills

  -       Goal orientation and drive for performance

  -       Business professional appearance

  -       Being able to work under pressure with high responsibility to meet deadline

  -       Being able to perform the role and mission to travel to provinces when required

  -       Applicants submitting with Study Records/Transcripts are highly prioritized.


  5. Working Days and Hours

  -       Monday to Friday        :           8:00am to 5:00pm

  -       Saturday                       :           8:00am to 12:00am

  -       Lunch time                   :           12:00pm to 13:00pm


  6. Work place

            Sales Executive is based at Head Officer of Blue Media (Films) Cambodia


  7. Relationship

            Sales Executive Works under supervises & report directly to Sales Manager


  8. Salary and Benefit 

  • Net Salary (Ranged: $250 to $300 or depend on your experience)
  • Sales Commission
  • Target Bonus
  • Uniform
  • Lunch
  • Phone Allowance
  • Gasoline Allowances
  • Many Other annual incentive Programs.
  របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុរ និងឯកសារទាក់ទង ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត ៤ x ៦ ហើយសរសេរដាក់ឈ្មោះតំណេងដែលចង់ដាក់ពាក្យ មកអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

  ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ មេឌា ហ្វីម (ខេមបូឌា) ខូ. អិលធីឌី

  ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ធុរៈកិច្ច

  អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១២៥WG ផ្លូវទី៦ សង្កាត់ទួលសង្កែរ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

  ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២/១៦ ៩៣៣២៣៩

  អ៊ីមែល៖ careers@bluemediacambodia.com

  គេហទំព័រ៖ www.bluemediacambodia.com